Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 2/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2017-12-14

Sygn. akt IV P 2/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział IV Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SR Beata Grabiszewska

Ławnicy: M. K. (1), K. P.

Protokolant: Wiesława Rudzka

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 roku w Bełchatowie

na rozprawie

sprawy z powództwa G. B.

przeciwko Szpitalowi Wojewódzkiemu im. (...) II w B.

o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda G. B. na rzecz pozwanego Szpitala Wojewódzkiego im. (...) II w B. kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IV P 2/17

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 9 stycznia 2017 roku, skierowanym przeciwko Szpitalowi Wojewódzkiemu im. (...) II w B., powód G. B., wobec wypowiedzenia mu dotychczasowych warunków pracy i płacy, wniósł o przywrócenie go do pracy na stanowisku sanitariusza sekcyjnego. Powód wnosił także o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu podał, iż przyczyna wypowiedzenia jest nierzeczywista, bowiem pracę świadczył nienagannie. Jednocześnie podnosił, że pracodawca, mając wątpliwości co do jakości pracy powoda, miał możliwość zastosowania kary porządkowej.

W odpowiedzi na pozew z dnia 13 lutego 2017 roku pozwany Szpital, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu podnosząc, że przyczyna wypowiedzenia powodowi warunków umowy o pracę była rzeczywista.
W Zakładzie patomorfologii i medycyny sądowej, gdzie powód pracował, została przeprowadzona kontrola stosowania obowiązujących zasad przechowywania i wydawania ciał w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku.
Z protokołu tej kontroli wynika, że sprawami przyjmowania i wydawania zwłok, w tym prowadzeniem K. przyjmowania i wydawania zwłok zajmował się powód wraz z innym pracownikiem. W trakcie analizy zapisów stwierdzono liczne nieprawidłowości, które stały się podstawą do wypowiedzenia powodowi dotychczasowych warunków pracy.

W toku procesu strony, reprezentowane przez pełnomocników, podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

G. B. został zatrudniony w pozwanym Szpitalu Wojewódzkim im. (...) II w B. od dnia 1 stycznia 2008 roku na stanowisku sanitariusza w Zakładzie patomorfologii i medycyny sądowej, na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

(dowód: akta osobowe powoda, część B, umowa o pracę - k. 5)

Zakres obowiązków powoda, jako sanitariusza sekcyjnego, został określony na piśmie. Do szczegółowych obowiązków G. B. należało m.in. zwożenie ciał osób zmarłych ze szpitala i przyjmowanie ciał przywiezionych do chłodni z zewnątrz, zabezpieczenie prawidłowego przechowywania ciał, przygotowanie zwłok do sekcji, wydawanie zwłok rodzinie lub osobom uprawnionym do ich pochowania, zgodnie z przyjętą procedurą, prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych zwłok, wystawianie rachunków za przechowywanie zwłok w chłodni powyżej 72 godzin. Powód ponosił odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków określonych w regulaminie Zakładu patomorfologii i medycyny sądowej.

(dowód: akta osobowe powoda – część B, zakres obowiązków - k. 7, 28; księga sekcyjna - k. 109-125)

W pozwanym Szpitalu obowiązywała procedura postępowania w razie śmierci pacjenta, wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora z dnia 12.06.2014 roku. Procedura ta regulowała i ujednolicała zasady postępowania w razie śmierci pacjenta w Szpitalu. Do jej przestrzegania zobowiązani byli m. in. pracownicy Zakładu patomorfologii.

W Zakładzie prowadzona były księga przyjmowania i wydawania zwłok. Wpisów w tej księdze dokonywał powód i pracujący na tożsamym stanowisku - P. P. (1), którzy wzajemnie się zastępowali. K. D. nie kontrolowała nigdy „Księgi przyjmowania
i wydawania zwłok”. Nie miała zastrzeżeń do dokumentacji prowadzonej przez powoda i P. P. (1). Nikt nigdy nie zgłaszał nieprawidłowości z wydawaniem zwłok.

(dowód: zarządzenie wraz z procedurą postępowania w razie śmierci pacjenta w Szpitalu – k. 48-62; zeznania powoda G. B. – k. 90-93 w zw. z k. 211, k. 211-212; zeznania świadków: P. P. (1) – k. 203-204; K. D. – k. 93-94)

W Zakładzie patomorfologii i medycyny sądowej w pozwanym Szpitalu zaistniał konflikt pomiędzy starszym (...) medycznej - (...), pełniącą obowiązki koordynatora, a pozostałym personelem w osobach G. B., P. P. (1)
i B. P.. K. D. zwracała im nieuzasadnione uwagi w zakresie zużywanych materiałów w postaci rękawic, ligniny, fartuchów i ciągle krytykowała.

(dowód: zeznania powoda G. B. – k. 90-93 w zw. z k. 211, k. 211-212; zeznania świadków: P. P. (1) – k. 203-204, B. P. – k. 209-210)

W piśmie z dnia 4 października 2016 roku P. P. (1) skierował do Dyrektora ds. Medycznych pozwanego Szpitala pismo z prośbą o interwencję w sprawie konfliktu zaistniałego w Zakładzie patomorfologii pomiędzy K. D. a pozostałymi pracownikami Zakładu.
W piśmie wskazał, że konflikt ten trwa od wielu lat, a w ostatnim okresie nabrał na sile, co uniemożliwia spokojne i rzetelne wykonywanie obowiązków. Pierwszą ofiarą tego konfliktu była B. P., którą koordynator cięgle krytykowała i czyniła uwagi na temat spraw osobistych. P. P. (1) wskazywał w piśmie, że koordynator czyniła pracownikom uwagi na temat konieczności ograniczenia zużycia niezbędnych do pracy materiałów, odnosiła się do nich lekceważąco, bezpodstawnie krytykowała, a jej działania miały charakter uporczywy. Zdaniem P. P. (2) zachowanie K. D. nosiło znamiona mobbingu.

(dowód: pismo P. P. (1) z dnia 04.10.2016 r. – k. 16)

We wrześniu 2016 roku powód zachorował i w związku z tym korzystał ze zwolnienia lekarskiego przez okres około dwóch miesięcy. Po powrocie w okresie od dnia 7 listopada do 31 grudnia 2016 roku został oddelegowany do pracy na stanowisku sanitariusza w Oddziale Psychiatrycznym II.

(dowód: oddelegowanie – akta osobowe powoda, część B – k. 50)

Kiedy G. B. i P. P. (1) przebywali na zwolnieniu lekarskim do sekcji prosektoryjnej została oddelegowana M. K. (2) i wykonywała takie same czynności jak oni. Od września 2016 roku rozpoczęła pracę na księdze przyjmowania i wydawania zwłok. Zauważyła, że za wcześniejszy okres brakowało wpisów dotyczących danych osób zmarłych i uprawnionych do pochówku, w tym numerów dowodów
i adresów, brakowało nazw zakładów pogrzebowych. Nieprawidłowe prowadzenie księgi mogło skutkować pomyłką przy wydaniu zwłok.

(dowód: zeznania świadka M. K. (2) – k. 94-95)

W okresie od 19 do 21 października 2016 roku na zlecenie Dyrektora Szpitala w Zakładzie (...) i medycyny sądowej została przeprowadzona kontrola stosowania obowiązujących zasad przechowywania i wydawania ciał w okresie od stycznia do września 2016 roku. Z protokołu kontroli wynika, że sprawami związanymi z przyjmowaniem i wydawaniem zwłok, w tym także prowadzeniem „Książki przyjmowania i wydawania zwłok” zajmował się powód G. B. wraz z P. P. (1).
W wyniku kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości w postaci braku wpisów o pokrewieństwie osób upoważnionych do odbioru zwłok (wszystkie wpisy od 1 stycznia do 12 września 2016 roku), braku 254 podpisów osób upoważnionych do odbioru zwłok, braku 203 wpisów nr dokumentów potwierdzających tożsamość osób upoważnionych do odbioru zwłok, 120 nieczytelnych wpisów nazw zakładów pogrzebowych odbierających ciała, braku obciążeń za przechowywanie zwłok na kwotę 231,24 zł, w 24 przypadkach stwierdzono brak daty lub godziny zgonu lub odbioru zwłok.
W protokole nie wskazano, które konkretnie nieprawidłowości można przypisać powodowi.

(dowód: protokół Nr (...) – k. 63-68

Księga przyjmowania i wydawania zwłok – k. 126-190)

Wraz z pismem z dnia 25.11.2016 roku Dyrektor Szpitala przedstawił powodowi protokół z kontroli stosowania obowiązujących zasad przechowywania i wydawania ciał w Zakładzie patomorfologii, celem zapoznania się z jego treścią i złożenia stosownych zastrzeżeń najpóźniej do 30 listopada 2016 roku. G. B. otrzymał protokół w dniu 30 listopada 2016 roku, po zakończeniu nocnego dyżuru. Nie odniósł się do treści protokołu. Nie weryfikował wymienionych w protokole błędów.

(dowód: pismo z dn. 25.11.2016 r. – k. 18; zeznania powoda G. B. – k. 90-93 w zw. z k. 211, k. 211-212)

Pismem z dnia 23 grudnia 2016 roku pozwany pracodawca zawiadomił (...) Organizację (...) o zamiarze wypowiedzenia powodowi warunków umowy o pracę w części dotyczącej miejsca wykonywanej pracy i stanowiska. Jako przyczynę wypowiedzenia dotychczasowych warunków wskazał wyniki kontroli stosowania obowiązujących zasad przechowywania i wydawania ciał w Zakładzie patomorfologii i medycyny sądowej za okres od stycznia do września 2016 roku. W treści zawiadomienia wymienił nieprawidłowości stwierdzone w protokole i wskazał, że po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia proponuje powodowi stanowisko sanitariusza w oddziale szpitalnym za wynagrodzeniem wg VIII kategorii zaszeregowania w wysokości 2.000,00 zł.

(dowód: pismo z dnia 23.12.2016r. -
akta osobowe powoda, część B, k. 55)

(...) Organizacja (...) pismem z dnia 27.12 2016 roku (wpłynęło do pracodawcy w dniu 28.12.2016r.) nie wyraziła zgody na zmianę warunków umowy o pracę zarówno powodowi, który pełnił funkcję Sekretarza Zarządu, jak i P. P. (1). W treści pisma organizacja związkowa wskazywała na istniejący w Zakładzie patomorfologii konflikt i fakt, iż cała sytuacja zbiegła się ze skargą P. P. (1)
w sprawie stosowania mobbingu.

(dowód: pismo organizacji związkowej z dnia 27.12.2016 roku- akta osobowe powoda, część B, k. 56)

Oświadczeniem z dnia 28 grudnia 2016 roku, doręczonym powodowi
w dniu 30 grudnia 2016 roku, pozwany pracodawca wypowiedział G. B. umowę o pracę zawartą w dniu 31 grudnia 2007 roku z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w części dotyczącej miejsca wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska. Jako przyczynę wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę pracodawca wskazał wyniki kontroli stosowania obowiązujących zasad przechowywania i wydawania ciał w Zakładzie patomorfologii za okres od stycznia do września 2016 roku, przeprowadzonej w dniach od 19 do 21 października 2016 roku na zlecenie Dyrekcji Szpitala, opisane w Protokole nr (...) z dnia 21 października 2016 roku. Pozwany pracodawca wskazał, że w wyniku kontroli w trakcie analizy zapisów w „Księdze przyjmowania i wydawania zwłok” stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak wpisów o pokrewieństwie osób upoważnionych do odbioru zwłok dotyczy wszystkich zapisów od 1.01.2016 do 12.09.2016 roku),

- brak podpisów osób upoważnionych do odbioru zwłok – łącznie 254 podpisów,

- brak wpisów nr dokumentów potwierdzających tożsamość osób upoważnionych do odbioru zwłok – łącznie 203 wpisów,

- niewyraźne wpisy nazw zakładów pogrzebowych odbierających ciała- łącznie 120 nieczytelnych wpisów,

- brak obciążeń za przechowywanie zwłok – łącznie 94 godziny na kwotę 231,24 zł,

- brak daty lub godziny zgonu lub odbioru zwłok, zapisy w tych rubrykach nieczytelne lub dwuznaczne (mają znaczenie dla ew. obciążeń i ich wielkości) – łącznie nieprawidłowości w 23 przypadkach.

Dalej pracodawca podał, że powód w okresie od stycznia do września 2016 roku był odpowiedzialny za prawidłowe wypełnianie „Księgi przyjmowania i wydawania zwłok”, jednakże wyniki kontroli wskazują, iż nie wypełniał należycie swoich obowiązków.

Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od 1 kwietnia 2017 roku pracodawca zaproponował powodowi następujące warunki umowy o pracę:

Stanowisko: sanitariusz w oddziale szpitalnym,

Wynagrodzenie wg VIII kategorii zaszeregowania w wysokości 2.000,00 zł. Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegały zmianie.

(dowód: oświadczenie o wypowiedzeniu warunków umowy o pracę – akta osobowe powoda, część B, k. 58)

G. B. nie złożył oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu nowych warunków umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia został oddelegowany do pracy w Oddziale II psychiatrycznym na stanowisku sanitariusza, gdzie pracował także po upływie okresu wypowiedzenia. Ostatecznie powód wypowiedział umowę o pracę łączącą go
z pozwanym Szpitalem i stosunek pracy został rozwiązany z dniem 31 października 2017 roku.

(dowód: zeznania powoda G. B. – k. 90-93 w zw. z k. 211, k. 211-212; oddelegowanie – akta osobowe powoda, cześć B, k. 56; świadectwo pracy - akta osobowe powoda, cześć C, k. 1)

G. B. pracuje i osiąga dochód w wysokości 4.000 zł. Żona powoda osiąga dochód w kwocie 2.000 zł. Rodzina G. B. składa się z pięciu osób, dwoje dzieci jest w wieku szkolnym, na trzecie, które studiuje, powód płaci alimenty w wysokości 1000 zł.

(dowód: zeznania powoda G. B. – k. 211-212)

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie jest w przeważającym zakresie bezsporny, ustalony został na podstawie zeznań powoda G. B. oraz świadków: K. D., M. K. (2), P. P. (1) i B. P., a także na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy oraz aktach osobowych powoda.

Zeznania świadków i powoda w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy Sąd uznał za wiarygodne. Znajdują one potwierdzenie
w dokumentach zgromadzonych w sprawie, których wiarygodności żadna ze stron procesu nie kwestionowała.

Powód G. B. kwestionował przyczynę wypowiedzenia warunków umowy o pracę wskazaną przez pracodawcę. W jego ocenie przyczyna ta nie była prawdziwa. Rzeczywistą przyczyną wypowiedzenia mu dotychczasowych warunków umowy o pracę według powoda był konflikt w Zakładzie patomorfologii i fakt wystąpienia do dyrekcji Szpitala z prośbą o interwencję w tej sprawie.

G. B. zarzucał, że wymienione w protokole kontroli nieprawidłowości nie zostały spersonalizowane, że pracodawca nie wskazał, które z nich należy przypisać powodowi. Jednocześnie w toku procesu powód przyznał, także po okazaniu dokumentów, że były uchybienia w prowadzeniu dokumentacji, za które on odpowiada. Jednakże powód podnosił, że uchybienia te nie miały znaczenia, bowiem nigdy nie było nieprawidłowości przy wydaniu zwłok, a braki wpisów w księdze przyjmowania i wydawania zwłok były wynikiem tego, że rodzina zmarłych, będąc w żałobnie, niejednokrotnie nie posiadała dokumentów.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Powództwo jest nieuzasadnione.

Stosownie do postanowień art. 44 kp w związku z art. 42 § 1 kp pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia, wynikających z umowy o pracę, warunków pracy i płacy. Odwołanie wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego warunki pracy i płacy (art. 264 § 1 kp w zw. z art. 42 § 1 kp).

Zgodnie zaś z art. 45 § 1 kp w zw. z art. 42 § 1 kp w razie ustalenia, że wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli warunki umowy o pracę uległy już zmianie – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach.

W myśl art. 30 § 4 kp w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie. Zgodnie
z orzecznictwem Sądu Najwyższego wymóg ten oznacza, że wymieniona w oświadczeniu przyczyna wypowiedzenia powinna być prawdziwa i konkretna. Konkretność przyczyny wymaga jej sprecyzowania. Wobec tego, za niewystarczające należy uznać ogólnikowe zwroty lub powtórzenie wyrażeń ustawowych (np. naruszenie obowiązków pracowniczych), jeżeli nie są połączone z wykazaniem konkretnych okoliczności, które taki ogólny wniosek uzasadniają (por. uchwałę Sądu Najwyższego całej Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 czerwca 1985 roku, III PZP 10/85, OSNC z 1985 roku, z. 11, poz. 164).

Wymaganie z art. 30 § 4 kp nie jest spełnione, jeżeli w danych okolicznościach faktycznych ogólnie ujęta przyczyna budzi wątpliwości, w szczególności u pracownika, co do tego z jakim konkretnie jego zachowaniem należy ją łączyć, jest niedostatecznie konkretna, a przez to niezrozumiała dla pracownika ( wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 21 marca 2001 roku, I PKN 311/00, OSNP 2002, nr 24, poz. 595; z dnia 10 maja 2000 roku, I PKN 641/99, OSNP 2001, nr 20, poz. 618).

Odmiennie należy oceniać sytuacje, w których przyczyny wypowiedzenia są dokładnie znane pracownikowi. Wówczas nawet ogólne wskazanie w piśmie wypowiadającym umowę o pracę (warunki pracy i płacy), przyczyn wypowiedzenia jest takim sformułowaniem, że wystarczająco konkretyzuje tę przyczynę, gdyż w kontekście znanych pracownikowi zarzutów, postawionych mu wcześniej przez pracodawcę, nie wymaga szerszej egzemplifikacji w piśmie skierowanym do niego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 26 marca 1998 roku, I PKN 565/97, OSNP 1999, z. 5, poz. 165).

W przedmiotowej sprawie pozwany pracodawca wypowiedział G. B. umowę o pracę w części dotyczącej miejsca wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska. Jako przyczynę wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę pracodawca wskazał wyniki kontroli stosowania obowiązujących zasad przechowywania i wydawania ciał w Zakładzie patomorfologii za okres od stycznia do września 2016 roku, przeprowadzonej w dniach od 19 do 21 października 2016 roku, w czasie której dokonano analizy zapisów w „Księdze przyjmowania i wydawania zwłok” i stwierdzono szereg nieprawidłowości w postaci braku wpisów o pokrewieństwie osób upoważnionych do odbioru zwłok (wszystkie wpisy od 1 stycznia do 12 września 2016 roku), brak 254 podpisów osób upoważnionych do odbioru zwłok, brak 203 wpisów nr dokumentów potwierdzających tożsamość osób upoważnionych do odbioru zwłok, 120 nieczytelnych wpisów nazw zakładów pogrzebowych odbierających ciała, brak obciążeń za przechowywanie zwłok na kwotę 231,24 zł, w 23 przypadkach brak daty lub godziny zgonu lub odbioru zwłok.

Pracodawca wskazał, że powód w okresie od stycznia do września 2016 roku był odpowiedzialny za prawidłowe wypełnianie „Księgi przyjmowania
i wydawania zwłok”, jednakże wyniki kontroli wskazują, iż nie wypełniał należycie swoich obowiązków.

Uchybienia wskazane w protokole kontroli, a następnie w wypowiedzeniu nie zostały spersonalizowane, co podnosił G. B.. Nie wskazano bowiem, które z uchybień należy przypisać powodowi, a które drugiemu
z pracowników odpowiedzialnych – P. P. (1). Jednakże
w toku procesu powód nie zaprzeczył, że takie uchybienia z jego strony miały miejsce. Przeciwnie, potwierdził ten fakt podczas okazywania „Księgi przyjmowania i wydawania zwłok” przyznając, że brak jest prawidłowych wpisów w Księdze co najmniej na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku, kiedy zastępował P. P. (1), korzystającego z urlopu. Analiza Księgi wskazuje, że braki wpisów dotyczą całego okresu poddanego kontroli. Skala braku wpisów jest tak duża, że przypisanie choćby ich części powodowi stanowić będzie o dużej liczbie uchybień, co najmniej w zakresie braku podpisów osób uprawnionych do odbioru zwłok i numeru dokumentu tożsamości.

Powód zdawał się bagatelizować braki wpisów wskazując, że nigdy nie było nieprawidłowości przy wydawaniu ciał, a stwierdzone braki nie skutkowały żadnymi konsekwencjami. G. B. tłumaczył brak podpisów osób upoważnionych do odbioru zwłok i numerów ich dokumentów tożsamości szczególnymi okolicznościami, związanymi z bólem po stracie bliskich. Skutkowało to, zdaniem powoda, że osoby te nie posiadały dokumentów.

Przypomnieć zatem należy, iż do obowiązków powoda należało m.in. wydawanie zwłok rodzinie lub osobom uprawnionym do ich pochowania, zgodnie z przyjętą procedurą, prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych zwłok, wystawianie rachunków za przechowywanie zwłok w chłodni powyżej 72 godzin. W pozwanym Szpitalu od czerwca 2014 roku obowiązywała procedura postępowania w razie śmierci pacjenta w szpitalu, która regulowała i ujednolicała zasady postępowania w razie śmierci pacjenta. Do jej przestrzegania zobowiązani byli m. in. pracownicy Zakładu patomorfologii, w tym oczywiście powód. Z prowadzeniem ewidencji przyjętych i wydanych zwłok wiązało się prowadzenie ww. Księgi. W tym zakresie zbędne było jakiekolwiek szkolenie, bowiem wymagane wpisy w poszczególnych rubrykach były proste i zrozumiałe.

Powód G. B. pracował na stanowisku sanitariusza sekcyjnego od kilku lat. Legitymował się zatem dużym doświadczeniem zawodowym i powinien swoją pracę wykonywać odpowiedzialnie i z należytą starannością. Z materiału dowodowego wynika, że dopuścił się zaniedbania w wykonywaniu obowiązków. Bez znaczenia dla oceny zachowania powoda pozostaje okoliczność, że nigdy wcześniej nie było problemów z wydawaniem zwłok.

Zdaniem Sądu podpis osoby upoważnionej do odbioru zwłok, to dane
o bardzo istotnym charakterze. Wydawanie zwłok bez weryfikacji uprawnień osób odbierających (brak podpisów o odbiorze, brak wpisów dotyczących dokumentów potwierdzających tożsamość tych osób) mogło mieć poważne konsekwencje dla pozwanego pracodawcy.

Powód podnosił, że rzeczywistą przyczyną wypowiedzenia mu dotychczasowych warunków umowy o pracę był konflikt w Zakładzie patomorfologii i fakt wystąpienia do dyrekcji Szpitala z prośbą o interwencję w tej sprawie. W ocenie Sądu powód nie przedstawił na tę okoliczność żadnego dowodu. Nie jest wykluczone, że konflikt w jakimś zakresie przyczynił się do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie patomorfologii. Jednakże to nie konflikt, a wyniki kontroli ujawniające szereg nieprawidłowości stały się podstawą do wypowiedzenia powodowi dotychczasowych warunków umowy o pracę. Gdyby kontrola nie ujawniła nieprawidłowości, pracodawca nie miałby podstaw do dokonania wypowiedzenia. G. B. został zapoznany z protokołem kontroli
i mógł złożyć do jego treści stosowne zastrzeżenia. Z uwagi na datę doręczenia mu protokołu mógł się do niego odnieść także po terminie zakreślonym przez dyrektora Szpitala, usprawiedliwiając przekroczenie terminu datą doręczenia protokołu. Z takiej możliwości powód jednak nie skorzystał.

Sąd Rejonowy doszedł do przekonania, że w przedmiotowej sprawie, wskazana w wypowiedzeniu zmieniającym przyczyna, jest prawdziwa, znajduje oparcie w przesłankach natury obiektywnej i uzasadnia wypowiedzenie powodowi warunków umowy o pracę.

Należy przy tym podkreślić, iż pomimo szeregu uchybień zarzucanych powodowi, pozwany Szpital nie dokonał definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę, a tylko jej warunków.

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz rozważania, Sąd na podstawie art. 45 § 1 kp w zw. z art. 42 § 1 kp oddalił powództwo, jako bezzasadne.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 kpc, wyrażającego zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Wysokość tych kosztów Sąd ustalił na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Michalak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Grabiszewska,  Maria Korzynek ,  Katarzyna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: