Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 317/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2017-10-10

Sygn. akt III RC 317/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Zdzisław Kaczmarek

Protokolant: sekr. sąd. Daria Góralczyk

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 roku w Bełchatowie

na rozprawie

sprawy z powództwa J. Z.

przeciwko L. Z.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

1.  oddala powództwo;

2.  wzajemnie znosi koszty procesu miedzy stronami.

Sygn. akt III RC 317/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 21.10.2016 r. pełnomocnik J. Z. wniósł o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec L. Z..

Na rozprawie w dniu 26.09.2017 r. pełnomocnik powoda popierał powództwo. Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. wydanego w dniu 17.03.2009 r. w sprawie IC 425/08 orzeczono separację małżonków J. Z. i L. Z. z winy pozwanego J. Z.. W orzeczeniu tym J. Z. został zobowiązany do łożenia alimentów na rzecz L. Z. w kwocie po 250 zł miesięcznie.

/ niesporne/

Powód J. Z. ma 62 lata. Jest stolarzem. Od (...) prowadzi w (...) jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu usług stolarskich. Z tego tytułu w 2015 r. uzyskał dochód w kwocie 8950 funtów, w 2016 r. dochód wyniósł 9600 funtów. W okresie od 06 czerwca do 10 sierpnia 2017 r. dochód wyniósł 2487, 50 funtów. Poza zarobkami z działalności gospodarczej, powód innych dochodów nie ma.

J. Z. mieszka w L. w wynajętym mieszkaniu, składającym się z 2 pokoi i kuchni, za które czynsz najmu oraz rachunki za media wynoszą łącznie 1300-1350 funtów miesięcznie. Powód mieszka ze współlokatorką. Na inne wydatki związane ze swoim utrzymaniem J. Z. przeznacza ok. 300 funtów miesięcznie.

W majątku powód posiada samochód osobowy marki M. (...) rocznik 2002. Nie ma oszczędności. Od października 2016 r. orzeczeniem Sądu Rodzinnego w B. zobowiązany został do spłaty zaległości alimentacyjnych na rzecz L. Z. w kwocie po 56,67 funtów miesięcznie.

J. Z. nie leczy się na nic specjalistycznie.

/ dowód: zeznania J. Z. nagranie z dnia 26.09.2017 r. 00:05:22-00:34:41; tłumaczenie przysięgłe zeznania podatkowego k. 73-74,121-123, orzeczenie Sądu w B. wraz z tłumaczeniem przysięgłym k. 80-83; zaświadczenie k. 128 /

Pozwana L. Z. ma 63 lata. Od lutego 2014 r. przebywa na emeryturze. Świadczenie emerytalne uzyskuje w kwocie 1172, 89 zł netto miesięcznie. Poza emeryturą nie ma innych dochodów.

Kiedy J. Z. wyjechał za granicę L. Z. nie pracowała zawodowo. W 2009 r. pozwana korzystała z zasiłku rehabilitacyjnego.

Pozwana ostatni raz pracowała zawodowo w 2012 r. w charakterze pracownika ochrony w(...) Zarabiała minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozwana korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych na zakup leków.

L. Z. od (...) zajmuje bez tytułu prawnego mieszkanie komunalne. Razem z nią mieszka dwóch dorosłych synów : B. i T. (...). Miesięczne koszty utrzymania mieszania stanowią kwotę ok. 700 zł miesięcznie w sezonie zimowym, ok. 520 zł w sezonie letnim. Pozwana posiada zaległości w opłatach za mieszkanie w kwocie 1720 zł. L. Z. zawarła z (...) ugodę co do sposobu spłaty zadłużenia.

Pozwana nie ma majątku, oszczędności. Posiada zadłużenie u osób prywatnych na łączną kwotę 1700 zł. Zadłużenie to spłaca w ratach po 50-100 zł.

L. Z. choruje na (...)W okresie od (...)do (...). była hospitalizowana na oddziale psychiatrycznym dziennym (...) Ponadto pozwana leczy się z powodu (...). W związku ze schorzeniami L. Z. orzeczeniem (...) Orzekania o Niepełnosprawności została uznana za osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, okresowo do dnia (...) r. W 2009 r. pozwana była zaliczona do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

/dowód: zeznania L. Z. nagranie z dnia 26.09.2017 r. 00:38:17-01:00:34; zeznania L. Z. złożone w sprawie IC 425/08 w dniu 05.03.2009 r. k. 73-74 akt SO w Piotrkowie Tryb. sygn. IC 425/08; zaświadczenie ZUS k. 129; pismo (...)k. 113; zestawienie opłat mieszkaniowych k.31-34, 136-137;karta informacyjna leczenia szpitalnego k. 134; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności k.29, 135; decyzja (...) k. 27/

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie jest zasadne.

Zgodnie z art. 138 kro każda ze stron może domagać się zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie bądź zmniejszenie możliwości majątkowych, zarobkowych zobowiązanego lub też usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego.

Na wstępie wskazać trzeba, iż Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje istnienie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami rozwiedzionymi ( art. 60 k.r.o.) oraz małżonkami, w stosunku do których orzeczono separację (art. 61 4 § 4 k.r.o.).

J. Z. został zobowiązany, do dostarczania L. Z. środków utrzymania na podstawie przepisu art. 60 § 2 w zw. z art. 61 ( 4) § 4 k.r.o., regulującego obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego separacji. Zgodnie z tym unormowaniem przesłanką powstania tego obowiązku jest spowodowanie przez separację istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nie mającego cech niedostatku. Dla oceny czy przesłanka istotnego pogorszenia sytuacji materialnej występuje, przeprowadzić należy porównanie każdorazowej sytuacji małżonka niewinnego z położeniem jakie istniałoby, gdyby separacja nie została w ogóle orzeczona i małżonkowie kontynuowali pożycie.

Do zmiany lub wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego względem małżonka pozostającego w separacji stosuje się przepis art. 138 k.r.o. , godnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Pod pojęciem " zmiany stosunków" należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu.

Z powyższego wynika zatem, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 k.r.o. wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się ostatniego wyroku ustalającego wysokość alimentów, ze stanem istniejącym w dacie orzekania co do ich wygaśnięcia czy obniżenia.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy wskazać trzeba, że ww. zmiana stosunków nie nastąpiła. Przede wszystkim nie zmniejszył się zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej L. Z.. Co więcej w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia pozwanej ( obecnie jest ona zaliczana do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) jej potrzeby wzrosły. Ponadto możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego również nie uległy istotnym zmianom.

Podkreślić należy, że pomimo faktu, iż L. Z. uzyskała prawo do emerytury i w związku z tym uzyskuje stały miesięczny dochód nadal spełniona jest przesłanka istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego orzeczenia separacji.

Z poczynionych w niniejszej sprawie ustaleń wynika, że w czasie małżeństwa źródło utrzymania pozwanej w części stanowiły również dochody osiągane przez J. Z.. Na skutek rozpadu pożycia małżeńskiego pozwana została pozbawiona tego stałego miesięcznego źródła utrzymania. W związku z czym L. Z. żyje na znacznie niższej stopie życiowej niż ta, na której funkcjonowałaby gdyby małżeństwo stron funkcjonowało harmonijnie.

Na koniec wskazać należy, że możliwości zarobkowe J. Z. pozwalają mu na dalsze alimentowanie żony. Powód nadal osiąga stałe miesięczne dochody z prowadzonej na terenie (...)działalności gospodarczej. Ponadto na J. Z. nie ciąży już obowiązek alimentacyjny wobec dzieci.

Z tych wszystkich względów i na podstawie ww. przepisów orzeczono jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

O kosztach rozstrzygnięto w oparciu o art. 102 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kałuzińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia SR Zdzisław Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: