Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 305/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2018-03-19

Sygn. akt III RC 305/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Sławomir Forenc

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Jasiniak

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2018 roku w Bełchatowie

na rozprawie

sprawy z powództwa F. Z.

przeciwko R. Z.

o podwyższenie alimentów

1.  podwyższa alimenty od pozwanego R. Z. na rzecz małoletniego powoda F. Z. z kwoty po 450,00 złotych miesięcznie zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 października 2011 roku w sprawie sygn. akt I C 966/11 do kwoty po 700,00 (siedemset) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 24 lipca 2017 roku, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z kwot, z pozostawieniem bez zmian pozostałych dotychczasowych warunków płatności;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  znosi wzajemnie koszty procesu między stronami;

4.  nakazuje pobrać od pozwanego R. Z. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz 6,00 (sześć) złotych za klauzulę wykonalności;

5.  nadaje wyrokowi w punkcie pierwszym rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 24.07.2017 r. pełnomocnik D. Z., przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda F. Z. wniósł o podwyższenie na rzecz powoda alimentów od pozwanego R. Z. do kwoty po 1000 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew z dnia 24.10.2017 r. pełnomocnik pozwanego domagał się oddalenia powództwa w całości.

Na rozprawie w dniu 13.03.2018 r. pełnomocnik strony powodowej podtrzymywał swoje stanowisko. Pełnomocnik pozwanego uznawał powództwo do kwoty po 600 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 03.10.2011 r. wydanym w sprawie IC 966/11 rozwiązano przez rozwód związek małżeński R. Z. i D. Z.. W orzeczeniu tym zasądzono alimenty od R. Z. na rzecz małoletniego F. Z. w kwocie po 450 zł miesięcznie.

/ niesporne /

Przedstawicielka ustawowa D. Z. ma 48 lat. Z wykształcenia jest technikiem(...) Od 2014 r. formalnie jest zatrudniona u córki w (...) Faktycznie przedstawicielka ustawowa prowadzi tę działalność. (...) mieści się w domu, w którym D. Z. mieszka razem z synem. Właścicielem nieruchomości jest matka przedstawicielki ustawowej. D. Z. partycypuje w kosztach utrzymania domu, przekazując kwotę ok. 250 zł miesięcznie. Matka przedstawicielki ustawowej przebyła trzy udary oraz zawał serca. Cierpi na niedosłuch. Utrzymuje się z emerytury wypłacanej w kwocie 1300 zł miesięcznie.

D. Z. nie ma majątku, akcji, obligacji. Nie posiada samochodu. Nie jest również zadłużona.

Przedstawicielka ustawowa ma problemy z nadciśnieniem oraz jelitem grubym.

D. Z. korzysta z finansowej pomocy córki.

/ dowód: zeznania D. Z. nagranie z dnia 13.03.2018 r. 00: 38:52-00:57:28; zeznania świadka Z. Z. nagranie z dnia 13.03.2018 r. 00:06:23 /

Powód F. Z. ma 17 lat. Jest uczniem II klasy liceum w S.. Uczęszcza na dodatkowe odpłatne zajęcia z biologii, matematyki i języka angielskiego. Godzina zajęć kosztuje 40 zł. Powód chodzi na siłownię oraz basen. Karnet wejść na zajęcia kosztuje ok. 50 zł.

Małoletni nie ma majątku ani własnych dochodów.

F. Z. jest leczony dermatologicznie z powodu trądziku. Pozostaje również pod opieką gastrologa z uwagi na problemy z żołądkiem. Leczenie dermatologiczne odbywa się prywatnie. Wizyta kosztuje 180 zł i odbywa się co 3 miesiące.

Matka małoletniego pobiera na jego rzecz zasiłek rodzinny w kwocie 124 zł miesięcznie oraz świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

Małoletni nie ma kontaktu z ojcem.

/ dowód: zeznania D. Z. nagranie z dnia 13.03.2018 r. 00: 38:52-00:57:28; karty informacyjne k. 17-19, 21-23; historia choroby k. 55; decyzje (...) k. 59-62//

Pozwany R. Z. ma 53 lata. Z wykształcenia jest technikiem(...)Utrzymuje się z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach której zajmuje się uprawą i sprzedażą (...)Z tego tytułu uzyskuje dochód w wysokości 20-25 tys. zł rocznie. Pozwany korzysta z dopłat z UE. Rocznie z tego tytułu otrzymuje 4000 - 4500 zł.

R. Z. leczy się z powodu(...) Miesięczne koszty leczenia wynoszą ok. 500 zł.

Pozwany w majątku posiada mieszkanie, które zakupił w ubiegłym roku za kwotę 125 tys. zł. Na jego zakup wraz z matką zaciągnął kredyt hipoteczny w wysokości 100 tys. zł. Miesięczna spłata kredytu stanowi kwotę ok. 900 zł. Ponadto R. Z. spłaca kredyt zaciągnięty w kwocie 10 tys. zł na zakup mebli.

R. Z. jest właścicielem 25-letniego (...) i 14- letniego samochodu osobowego. Nie ma akcji, obligacji.

Pozwany poza powodem nie ma innych dzieci na utrzymaniu.

/ dowód: zeznania R. Z. nagranie z dnia 13.03.2018 r. 00:57:28-01:20:01; umowa o kredyt k. 82-88; zaświadczenie Naczelnika US k. 109; pismo (...) k. 132; zaświadczenie lekarskie k. 107

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jest zasadne w części.

Podstawą prawną roszczenia jest przepis art. 138 kro, w myśl którego każda ze stron może domagać się zmiany orzeczenia o alimentach w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie bądź zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też możliwości zarobkowych, majątkowych zobowiązanego do alimentacji w związku z czym zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga zmiany.

W przedmiotowej sprawie wskazana zmiana stosunków nastąpiła. Przede wszystkim wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniego wobec jego dorastania. Ponadto powód kontynuuje naukę w szkole wyższego szczebla z czym wiąże się wzrost kosztów edukacji. W tym miejscu podkreślić trzeba, że od czasu ostatniego orzeczenia o alimentach upłynęło 6 lat.

Wskazać również należy, iż w drodze świadczenia alimentacyjnego zaspokojeniu podlegają nie wszystkie a jedynie usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Biorąc pod uwagę wiek powoda, jego stan zdrowia, koszt wyżywienia, nauki, mieszkania Sąd określił miesięczne usprawiedliwione potrzeby F. Z. na kwotę po około 1200 zł. Zaznaczyć trzeba, że leczenie gastrologiczne oraz korzystanie przez małoletniego z korepetycji nie jest nową okolicznością. Fakty te znane był już sądowi w czasie wyrokowania w sprawie IC 966/11.

Na zakres obowiązku alimentacyjnego istotny wpływ mają możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (art. 135 kro). Wyznacznikiem możliwości zarobkowych R. Z. nadal są dochody uzyskiwane z prowadzonej rzez niego działalności gospodarczej.

Ustalone w nowej wysokości świadczenie alimentacyjnie odpowiada zaistniałej zmianie stosunków. Realizuje również zasadę prawa do równej stopy życiowej dzieci i rodziców oraz leży w granicach możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, który poza małoletnim synem nie ma innych osób na utrzymaniu.

W pozostałym zakresie usprawiedliwione potrzeby małoletniego F. zaspakajać będzie jego matka, na której także ciąży obowiązek finansowego udziału w kosztach utrzymania syna i która uzyskuje dochody z tytułu zatrudnienia.

Wobec powyższego i na podstawie ww. przepisu orzeczono jak w punktach 1 i 2 wyroku.

O kosztach procesu rozstrzygnięto zgodnie z art. 100 kpc.

W przedmiocie kosztów sądowych orzeczono w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300 t.j. ) w zw. z art. 100 kpc.

Na podstawie art. 333§1 pkt. 1 k.p.c. nadano wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kałuzińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia SR Sławomir Forenc
Data wytworzenia informacji: