Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 297/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2017-10-02

Sygn. akt III RC 297/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Zdzisław Kaczmarek

Protokolant: sekr. sąd. Daria Góralczyk

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 roku w Bełchatowie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej W. K. reprezentowanej przez ustawową przedstawicielkę K. P. (1)

przeciwko A. C.

o alimenty

1.  zasądza alimenty od pozwanej A. C. na rzecz małoletniej powódki W. K. w kwocie po 100,00 (sto) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 01 października 2017 roku, płatne do dnia 10-go każdego miesiąca, do rąk K. P. (1) jako przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z kwot;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  nie obciąża pozwanej A. C. opłatami sądowymi;

4.  nadaje wyrokowi w punkcie pierwszym rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 297/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 20.07.2017 r. K. P. (1), przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki W. K. wniosła o zasądzenie na jej rzecz alimentów od pozwanej A. C. w kwocie po 500 zł miesięcznie.

Na rozprawie w dniu 19.09.2017 r. przedstawicielka ustawowa popierała powództwo. Pozwana domagała się oddalenia powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydanym w dniu 03.10.2013 r. w sprawie III RC 229/13 ustalono alimenty od P. K. na rzecz małoletniej W. K. w kwocie po 500 zł miesięcznie.

/niesporne/

Z wniosku przedstawicielki ustawowej małoletniej W. K.. Komornik sądowy przy (...)wszczął postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika P. K.. Na dzień 06.07.2017 r. zadłużenie dłużnika względem wierzyciela wynosi 9749,63 zł, natomiast względem funduszu alimentacyjnego 48904,85 zł. Od czerwca 2014 r. do chwili obecnej nie wyegzekwowano od P. K. żadnych kwot na poczet alimentów.

W okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. alimenty na rzecz małoletniej W. były wypłacane z funduszu alimentacyjnego. Od września świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie będzie wypłacane z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

/ dowód: decyzja MOPS k.5; zaświadczenie k. 16-18 /

Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki K. P. (1) ma 33 lata. Z wykształcenia jest (...). Od (...) zatrudniona jest w (...) na stanowisku (...)w wymiarze pełnego etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1932 zł netto. Innych dochodów nie posiada.

K. P. (1) jest zadłużona z tytułu kredytu zaciągniętego na remont mieszkania w kwocie 15500 zł. Jego miesięczna rata wynosi ok. 380 zł. Ponadto w br. zaciągnęła kredyt na zakup lodówki w kwocie 2200 zł. Jego miesięczna rata wynosi 230 zł. Innych zadłużeń nie ma.

W lutym br. przedstawicielka ustawowa kupiła samochód osobowy (...)rocznik 2003 r. za kwotę 5800 zł.

K. P. (1) razem z powódką od maja br. mieszka w mieszkaniu (...) o pow. 35 m ( 2). Opłata za czynsz i media stanowi kwotę ok. 350 zł miesięcznie.

Przedstawicielka ustawowa ogólnie jest zdrowa. Poza małoletnią powódką nie ma innych osób na utrzymaniu.

/ dowód: zeznania K. P. (1) nagranie z dnia 19.09.2017 r. 00:04:09-00:18:26; zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach k. 20; umowa najmu k. 8; umowa o kredyt k. 7, 10-13 /

Powódka W. K. ma 16 lat. Uczęszcza do II klasy (...) Korzysta z korepetycji z języka angielskiego i matematyki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i łącznie kosztują 100 zł.

Małoletnia od 2 lat leczona jest ortodontycznie. Dotychczas poniesione z tego tytułu koszty wyniosły 1950 zł. Obecnie planowane jest założenie jej stałego aparatu ortodontycznego.

Średni miesięczny koszt utrzymania powódki, jej matka oszacowała na kwotę ok. 1000 zł.

/ dowód: zeznania K. P. (1) nagranie z dnia 19.09.2017 r. 00:04:09-00:18:26; zaświadczenie k. 35/

Pozwana A. C. ma 63 lata. Nie pracuje. Utrzymuje się z renty rodzinnej po zmarłym mężu, którą uzyskuje w kwocie 1622 zł netto miesięcznie. Innych dochodów nie posiada.

A. C. w majątku posiada mieszkanie o powierzchni 63,80 m 2, składające się z 3 pokoi, kuchni. W mieszkaniu tym razem z pozwaną mieszkają dwaj dorośli synowie : P. K. i E. C.. Miesięczne koszty utrzymania mieszkania wynoszą 570 zł. Opłata za energię elektryczną stanowi kwotę ok. 112 zł co dwa miesiące. Opłata za użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości stanowią łączną kwotę 83,33 zł rocznie. P. K. nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania. E. C. przekazuje na ten cel kwotę 350 zł miesięcznie.

Pozwana innego majątku poza mieszkaniem nie ma. Jest zadłużona z tytułu kredytu hipotecznego zaciągniętego w ubiegłym roku w kwocie 100 tys. zł. Wspólnie z nią zobowiązanie to zaciągnął E. C.. Miesięczna spłata kredytu stanowi kwotę 573,94 zł.

A. C. leczy się(...) oraz (...). Średni miesięczny koszt leczenia wynosi ok. 200 zł.

/ dowód: zeznania A. C. nagranie z dnia 19.09.2017 r. 00:18:26, 00:20:38-00:32:20; zaświadczenie k. 29, 37; faktura VAT k. 23; harmonogram spłat kredytu k. 24,30; zestawienie opłat za mieszkanie k. 28; dowód wpłaty k. 25; historia choroby k. 21-22 /

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jest zasadne w części.

Zgodnie z art.128 kro obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Natomiast stosownie do treści art. 132 kro obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Wyłączenie możliwości albo nadmierne utrudnienie uzyskania na czas środków utrzymania zachodzi m in. w sytuacji braku wiedzy o miejscu pobytu zobowiązanego do alimentacji w bliższej kolejności i związaną z tym bezskutecznością egzekucji, gdy otrzymanie środków utrzymania jest wprawdzie możliwe, ale w czasie tak odległym, że uprawniony nie może pokryć samodzielnie bieżących potrzeb.

W każdym z przypadków spełnienia powyższych przesłanek obowiązek alimentacyjny zobowiązanego „powstaje”. Oznacza to, że zobowiązany w dalszej kolejności odpowiada za własne zobowiązanie, a nie za dług osoby, która go wyprzedza w kolejności( por. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z Komentarzem pod red. K. Piaseckiego LexisNexis 2002 s. 795 i799).

W przedmiotowej sprawie obowiązek alimentacyjny pozwanej powstał wobec zaistnienia trzeciej przesłanki z art. 132 kro. W okresie od czerwca 2014 r. do chwili obecnej od P. K. nie wyegzekwowano żadnej kwoty na poczet alimentów zasądzonych na rzecz małoletniej W. K.. Dodatkowo zauważyć trzeba, że od października br. fundusz alimentacyjny nie wypłaca na rzecz małoletniej świadczeń alimentacyjnych. W związku z czym całkowite koszty utrzymania powódki spoczywają na jej matce, która pomimo uzyskiwania stałych dochodów zgodnych z jej możliwościami zarobkowymi nie jest w stanie w całości ich zaspokoić.

Do rozważenia pozostało zatem ustalenie zakresu świadczeń alimentacyjnych obciążających A. C.. Przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanej Sąd uwzględnił, iż obowiązek alimentacyjny dziadków nie polega na przerzuceniu na nich niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dziecka, mogą oni bowiem być zobowiązani jedynie do takich świadczeń, na jakie pozwalają ich możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również ich usprawiedliwionych potrzeb ( por. wyrok SN z dnia 8 października 1976 r. III CRN 205/76; LEX nr 7853).

Wyznacznikiem ww. możliwości są uzyskiwane przez pozwaną dochody w postaci renty rodzinnej. Natomiast miesięczne usprawiedliwione potrzeby A. C. obejmują m.in. wydatki na żywność ( ok. 400 zł), opłaty mieszkaniowe ( obciążające pozwaną w 1/3 z uwagi na to, że zamieszkują z nią 2 dorośli synowie- ok. 220 zł), leczenie ( ok. 200 zł), odzież i obuwie ( ok. 150 zł), kosmetyki i art. chemiczne ( 100 zł), spłata zobowiązań finansowych ( ok. 290 zł).

Ustalona kwota alimentów w ocenie Sądu w pewnym zakresie pokrywa niezaspokojoną części usprawiedliwionych potrzeb małoletniej i leży w granicach możliwości majątkowych zobowiązanej, która nie ma nikogo na utrzymaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd orzekł w oparciu o ww. przepisy jak w punktach 1-2 wyroku.

W przedmiocie kosztów sądowych rozstrzygnięto w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623) w zw. z art. 102 kpc.

Zgodnie z treścią art. 333§1 pkt. 1 kpc orzeczono o rygorze natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt II Ca 776/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący

SSA w SO Grzegorz Ślęzak

Sędziowie

SSA w SO Stanisław Łęgosz

SSO Dariusz Mizera (spr.)

Protokolant

stażysta Iwona Jasińska

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie sprawy z powództwa W. K.

przeciwko A. C.

o alimenty

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 2 października 2017 roku, sygn. akt III RC 297/17

oddala obie apelacje.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kałuzińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia SR Zdzisław Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: