Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1119/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2020-07-09

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK1119/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. N.

Występek z art. 178a § 1 kk polegający na tym, że w dniu 12 października 2019 roku o godzinie 18.55 w miejscowości N., gm. R., woj. (...) kierował w ruchu lądowym pojazdem marki V. (...) nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z zawartością 0,80 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

spożywanie alkoholu przez oskarżonego w dniu zdarzenia i prowadzenie pojazdu V. (...) w stanie nietrzeźwości

zeznania świadka S. B.

43 - 44, 131 - 132

wyjaśnienia oskarżonego D. N.

129

potrącenie pieszego S. B. przez pojazd kierowany przez oskarżonego i uderzenie w zaparkowany pojazd marki T.

zeznania świadka S. B.

43 - 44, 131 - 132,

zeznania świadka K. G.

17 - 18, 130 - 131

wyjaśnienia oskarżonego D. N.

129

protokół oględzin miejsca zdarzenia

7 - 8

protokół oględzin pojazdu

9 - 10, 11 - 12, 13 - 14

notatki urzędowe

1, 2 - 3

opinia sądowo - lekarska

54

stopień nietrzeźwości oskarżonego w chwili zdarzenia

protokół użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego

5, 6

świadectwa wzorcowania

48, 49

uprzednia niekaralność oskarżonego

dane o karalności

21, 42

sytuacja rodzinna i materialna oskarżonego

wywiad środowiskowy

135 - 136

wypis z ewidencji działalności gospodarczej

74

dokumenty bankowe dotyczące spłat pożyczki

76 - 78

wyjaśnienia oskarżonego D. N.

129

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

zeznania świadka S. B.

korespondujące z zeznaniami K. G. i wyjaśnieniami D. N. oraz dowodami o charakterze materialnym w postaci protokołów oględzin miejsca zdarzenia, protokołów oględzin pojazdów oraz opinii sądowo - lekarskiej wydanej w oparciu o historię choroby

wyjaśnienia oskarżonego D. N.

korespondujące z zeznaniami świadków K. G. i S. B. oraz dowodami o charakterze materialnym, tj. protokołami oględzin, protokołami użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego oraz treścią notatek urzędowych

zeznania świadka K. G.

korespondujące z zeznaniami świadka S. B. oraz wyjaśnieniami oskarżonego i wskazanymi powyżej dowodami o charakterze materialnym

protokół oględzin miejsca zdarzenia

niekwestionowany przez strony

protokół oględzin pojazdu

niekwestionowany przez strony

notatki urzędowe

niekwestionowane przez strony

protokół użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego

niekwestionowany przez strony - pomiar wykonany przez urządzenia posiadające stosowne świadectwa wzorcowania

świadectwa wzorcowania

niekwestionowane przez strony

dane o karalności

bezporne

opinia sądowo - lekarska

niekwestionowana przez strony, bezstronna, fachowa i obiektywna, korespondująca z dokumentacją lekarską znajdującą się w aktach sprawy

wywiad środowiskowy

niekwestionowany przez strony, sporządzony przez fachowy podmiot

wypis z ewidencji działalności gospodarczej

niekwestionowany przez strony

dokumenty bankowe dotyczące spłat pożyczki

niekwestionowane przez strony

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1. art. 178a § 1 kk

D. N.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Do bytu przestępstwa określonego w art. 178a § 1 KK wystarczy samo prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Nie ma przy tym znaczenia, czy kierując pojazdem naruszył jeszcze inne przepisy ruchu drogowego, czy też nie. Popełnione ono zostaje, umyślnie, w momencie gdy pijany kierowca wsiada za kierownicę pojazdu i rusza w drogę. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż w wydychanym przez D. N. powietrzu stwierdzono obecność 0,80 mg/l alkoholu, zachowanie oskarżonego wyczerpało znamiona przestępstwa określonego w art.178 a § 1 KK

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. N.

1

1

Sąd zachowanie oskarżonego poczytał jako jednorazowy wybryk, a mając na względzie jego uprzednią niekaralność zakłada, iż podobne zachowanie nie zdarzy się w przyszłości. Tym samym nie ma potrzeby sięgania po najsurowszy rodzaj kary przewidziany przez art. 178a § 1 KK. Dlatego też Sąd skorzystał z możliwości, jaką daje mu ten przepis i orzekł wobec oskarżonego karę łagodniejszego rodzaju, tj. karę grzywny samoistnej. Zdaniem Sądu kara 150 stawek dziennych grzywny ta jest adekwatna do stopnia winy oskarżonego oraz stopnia społecznej szkodliwości czynu. Spełni także cele kary w zakresie jej ogólnospołecznego oddziaływania oraz cele represyjne względem osoby oskarżonego.

Określając wysokość jednaj stawki dziennej na kwotę 10 złotych Sąd uznał, iż odpowiada ona aktualnej kondycji finansowej i majątkowej oskarżonego i nie powinna stanowić dla niego nadmiernej uciążliwości, zwłaszcza że jest on kawalerem i nie ma nikogo na utrzymaniu

D. N.

3

3

Orzekając środek karny w minimalnym ustawowym rozmiarze, tj. 3 lat Sąd miał na uwadze wagę naruszonej przez oskarżonego zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jego stopień nietrzeźwości oraz masowość tego typu przestępstw. Ów środek karny ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa w komunikacji pełniąc funkcję zabezpieczającą. Jego ratio legis polega na tym, by osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa wyłączyć z ruchu drogowego, celem zapewnienia tegoż bezpieczeństwa innym użytkownikom ruchu.

D. N.

5

5

Sąd stosownie do treści art. 43a § 2 KK zobligowany był do orzeczenia od oskarżonego świadczenia pieniężnego na rzecz Fundacji Pomocy (...). Orzekając owo świadczenie w najniższym ustawowym rozmiarze tj. 5000 PLN Sąd miał na uwadze uprzednią niekaralność sądową oskarżonego.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. N.

2

2

na podstawie art. 63 § 1 KK na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono oskarżonemu z mocy prawa okres zatrzymania od dnia 12.10.2019 r. (godz. 20.25) do dnia 13.10.2019 r. (godz. 11.20)

D. N.

4

4

na podstawie art. 63 § 4 KK na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z mocy prawa zaliczono okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 12 października 2019 roku

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania wobec oskarżonego wnioskowanej przez obrońcę instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Co prawa spełnione są wymogi formalne określone przepisami dla zastosowania tej instytucji, jednakże w ocenie Sądu brak jest podstaw do przyjęcia, iż stopień winy oskarżonego i stopień społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu nie jest znaczny. Oskarżony bowiem prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, który określić należy jako dość wysoki. Miało to miejsce na uczęszczanej drodze publicznej. Poza tym po stronie oskarżonego nie zachodzą żadne ekstraordynaryjne okoliczności, które mogłyby wpływać na uznanie stopnia jego winy za nieznaczny. Oskarżony mógł bowiem zaniechać jazdy samochodem. Miał świadomość, iż spożył sporą ilość alkoholu, a mimo to wsiadł za kierownicę pojazdu. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż prowadząc pojazd w tym stanie potrącił pieszego S. B. oraz uderzył w drugi pojazd. Jedynie znacznej dozie szczęścia oskarżony zawdzięcza fakt, iż nie odpowiada karnie za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6

O kosztach orzeczono na podstawie art. 627 kpk i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm.), nakładając na oskarżonego obowiązek zwrotu wydatków sądowych w kwocie 190 złotych oraz opłatę w kwocie 150 złotych

7.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Grabarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Data wytworzenia informacji: