Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1085/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2019-02-11

Sygn. akt II K 1085/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Żak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2019 roku

sprawy G. S. /S./, ur. (...) w B. s. K. i E. z d. L.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 października 2018 roku około godziny 14:00 na ul. (...) w Z., woj. (...) prowadził, jako kierujący w ruchu lądowym, samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godzinie 14:22 do stężenia na poziomie 1,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a o godzinie 14:36 do stężenia na poziomie 1,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt (...) z dnia 28 września 2010 roku za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości,

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk

1.  w miejsce zarzucanego czynu uznaje oskarżonego G. S. za winnego tego, że w dniu 20 października 2018 roku około godziny 14:00 na ul. (...) w Z., woj. (...) prowadził, jako kierujący w ruchu lądowym, samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godzinie 14:22 do stężenia na poziomie 1,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a o godzinie 14:36 do stężenia na poziomie 1,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec G. S. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 4 (czterech) lat;

3.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od G. S. na rzecz Funduszu (...) świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych;

4.  pobiera od G. S. kwotę 120 (stu dwudziestu) złotych opłaty i zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.

Sygn. akt II K 1085/18

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 października 2018 roku na terenie Z. pełnił służbę patrol (...) Policji w Z., w skład którego wchodzili sierż. sztab. A. F. i st. post. K. K. (2). Około godziny 14.00 na ul. (...) policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki V. (...) nr rej. (...), którego tor jazdy sugerował, iż kierujący może znajdować się pod działaniem alkoholu. Od zatrzymanego kierowcy, którym okazał się oskarżony G. S., wyczuwalna była woń alkoholu. Dlatego też został on poddany badaniu stanu trzeźwości.

/dowód: notatka urzędowa k. 1/.

Przeprowadzone badania wykazały o godzinie 14.22 obecność 1,31 mg/l alkoholu w wydychanym przez oskarżonego G. S. powietrzu, zaś czternaście minut później – 1,30 mg/l alkoholu w wydychanym z ust powietrzu.

/dowód: protokół użycia urządzenia kontrolno – pomiarowego k. 2/.

G. S. nie był uprzednio karany sądownie. W karcie karnej figurują skazania w sprawach Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt (...) i (...), jednakże oba uległy zatarciu z mocy prawa.

Sprawa Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt (...) dotyczy skazania za czyny z art. 222 § 1 kk i innych na karę łączną 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin. W sprawie tej nie orzekano wobec skazanego żadnych środków karnych. Kara ograniczenia wolności orzeczona w sprawie (...) została ostatecznie wykonana 19 lutego 2012 roku (w formie zastępczej kary pozbawienia wolności). Zgodnie z treścią art. 107 § 3 kk skazanie uległo zatarciu z mocy prawa z dniem 19 lutego 2015 r.

Z kolei sprawa Sądu Rejonowego sygn. akt (...) dotyczy skazania za czyn z art. 178a § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat. Wyrok ten uprawomocnił się 05.10.2010 r. Obok kary pozbawienia wolności orzeczono karę grzywny w trybie art. 71 § 1 kk (wykonaną ostatecznie w dniu 13.03.2012 r.) oraz środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres jednego roku (wykonany w okresie od 05.10.2010 r. do 05.10.2011 r.). Kara zasadnicza pozbawienia wolności w sprawie (...) nie została zarządzona, co oznacza iż skazane uległo zatarciu z mocy prawa z dniem 19.02.2015 r., zgodnie z treścią art. 76 § 1 i § 1b kk w zw. z art. 108 kk.

/dowód: dane o karalności k. 5 – 6, akta sprawy (...), akta sprawy (...)/.

Przesłuchany na etapie postępowania przygotowawczego oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień i zadeklarował chęć dobrowolnego poddania się karze na późniejszym etapie postępowania.

/dowód: wyjaśnienia oskarżonego G. S. k. 12 – 13/.

Sąd zważył, co następuje:

Zebrany w sprawie materiał dowodowy w sposób nie budzący wątpliwości pozwala przyjąć, iż oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo, zwłaszcza że w toku postępowania G. S. nie kwestionował swojego sprawstwa.

Wyjaśnienia oskarżonego, aczkolwiek szczątkowe, Sąd uznał za wiarygodne, albowiem znajdują one potwierdzenie w innych źródłach dowodowych w postaci protokołu użycia urządzenia kontrolno – pomiarowego /k. 2/ i treści notatki urzędowej Policji /k. 1/.

Fakt uprzedniej formalnej niekaralności oskarżonego Sądu ustalił w oparciu o analizę akt (...) i (...) Sądu Rejonowego w Bełchatowie

Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności Sąd uznał, iż wina umyślna G. S. nie budzi żadnych wątpliwości.

Zachowanie oskarżonego polegające na tym, że w dniu 20 października 2018 roku około godziny 14:00 na ul. (...) w Z., woj. (...) prowadził, jako kierujący w ruchu lądowym, samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godzinie 14:22 do stężenia na poziomie 1,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a o godzinie 14:36 do stężenia na poziomie 1,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – wyczerpuje dyspozycję art. 178a § 1 KK.

Do bytu przestępstwa określonego w art. 178a § 1 KK wystarczy sama jazda pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Nie ma przy tym znaczenia, czy kierując naruszył jeszcze inne przepisy ruchu drogowego, czy też nie. Popełnione ono zostaje, umyślnie, w momencie gdy pijany kierujący wsiada za kierownicę pojazdu mechanicznego i rusza w drogę. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż w wydychanym przez G. S. powietrzu stwierdzono obecność 1,31 mg/l alkoholu, zachowanie oskarżonego wyczerpało znamiona przestępstwa określonego w art.178 a § 1 KK, będąc przy tym czynem zawinionym, karygodnym i społecznie szkodliwym w stopniu wyższym niż znikomy.

Sąd nie podzielił kwalifikacji prawnej zaproponowanej przez oskarżyciela publicznego, który uznał, że zachowanie G. S. winno być kwalifikowane z art. 178a § 4 kk. Zapewne za taką decyzją Prokuratora stał fakt, iż w karcie karnej oskarżonego w dalszym ciągu figuruje skazanie w sprawie (...) Sądu Rejonowego w Bełchatowie za czyn z art. 178a § 1 kk. Jednakże oskarżyciel do tego zapisu podszedł bezkrytycznie nie weryfikując go, podczas gdy analiza akt sprawy (...) prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż skazanie to uległo zatarciu z mocy prawa. Zatarcie to winno nastąpić z dniem 05 kwietnia 2014 roku, jednakże z uwagi na drugie skazanie w sprawie (...) zgodnie z treścią art. 108 kk uległo ono zatarciu z mocy prawa z dniem 19 lutego 2015 roku. Z tą datą oba skazania winny być usunięte z rejestru karnego i wyłącznie niedopatrzeniu pracowników tego rejestru oskarżony może „zawdzięczać”, że informacje o jego wcześniejszych skazaniach w dalszym ciągu tam figurują.

Sąd wymierzając oskarżonemu karę miał na uwadze dyrektywy wymiaru kary określone w art. 53 kk. Jako okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego Sąd potraktował jego przyznanie się do popełnienia zarzucanego czynu oraz uprzednią sądową niekaralność.

Sąd uznał, że nie ma potrzeby orzekania w stosunku do oskarżonego kary pozbawienia wolności nawet z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Sąd zachowanie G. S. poczytał jako jednorazowy wybryk, a mając na względzie jego uprzednią niekaralność zakłada, iż podobne zachowanie nie zdarzy się w przyszłości. Tym samym nie ma potrzeby sięgania po najsurowszy rodzaj kary przewidziany przez art. 178a § 1 KK. Dlatego też Sąd skorzystał z możliwości, jaką daje mu ten przepis i orzekł wobec oskarżonego karę łagodniejszego rodzaju, tj. karę ograniczenia wolności.

Zdaniem Sądu kara 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin miesięcznie ta jest adekwatna do stopnia winy G. S. oraz stopnia społecznej szkodliwości czynu. Spełni także cele kary w zakresie jej ogólnospołecznego oddziaływania oraz cele represyjne względem osoby oskarżonego.

Stosownie do treści art. 42 § 2 k.k. Sąd zobligowany był, by orzec w stosunku do oskarżonego G. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego. Wymierzając ów środek karny w rozmiarze 4 lat Sąd miał na uwadze wagę naruszonej przez oskarżonego zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jego stopień nietrzeźwości oraz masowość tego typu przestępstw. Ów środek karny ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa w komunikacji pełniąc funkcję zabezpieczającą. Jego ratio legis polega na tym, by osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa wyłączyć z ruchu drogowego, celem zapewnienia tegoż bezpieczeństwa innym użytkownikom ruchu.

Sąd zobligowany treścią art. 43a § 2 KK orzekł od oskarżonego G. S. świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 złotych na rzecz Funduszu(...)

Na podstawie art. 627 KPK Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania, włącznie z wydatkami poniesionymi w toku postępowania przygotowawczego w kwocie 170 złotych, w tym opłatę w kwocie 120 wymierzoną na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych /tekst jednolity Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm./.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Pilarczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Nowak
Data wytworzenia informacji: