Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 269/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2019-08-28

Sygn. akt II K 269/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 sierpnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Sobczak

Protokolant: sekr. Justyna Krawczyk

przy udziale Rej. Prokuratora: --------------------------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 18 lipca 2019 roku i 20 sierpnia 2019 roku

sprawy I. S. (S.) urodzonego w dniu (...) w miejscowości G. syna J. i W. z domu Ż.

oskarżonego o to, że:

w okresie począwszy od 23 kwietnia 2018 roku w miejscowości G. woj. (...) przywłaszczył rzecz ruchomą w postaci koparko-ładowarko-spycharki bez rejestracji m-ki (...) o numerze fabrycznym (...).50 o wartości 130 000 zł, która została mu powierzona jako leasingobiorcy prowadzącemu działalności gospodarczą pod nazwą I. S. PPHU (...) na podstawie zawartej w dniu 06 czerwca 2016 roku umowy leasingu operacyjnego (...) nr (...) z(...) (...) S.A. z/s we W. w ten sposób, że nie wydał wskazanego urządzenia leasingodawcy pomimo skutecznego wypowiedzenia w/w umowy i wezwania do zwrotu przedmiotu leasingu, czym działa na szkodę (...) S.A. z/s we W.,

tj. o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k.

1)  oskarżonego I. S. (S.) uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 284 § 2 kk i na podstawie art. 284 § 2 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2)  na podstawie art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonego I. S. na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. we W. kwotę 130 000 (sto trzydzieści) tysięcy złotych z tytułu obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody przestępstwem;

3)  zasądza od oskarżonego I. S. na rzecz Skarbu Państwa 120 (sto dwadzieścia) złotych opłaty i 70 (siedemdziesiąt) złotych z tytułu zwrotu wydatków.

Sygn. akt II K 269/19

UZASADNIENIE

W dniu 06 czerwca 2016 roku została zawarta umowa leasingu operacyjnego (...) nr (...) pomiędzy (...) S.A. z siedzibą we W. (...)) a I. S. PPHU (...) z siedzibą w miejscowości G., gm. S. ((...). Przedmiotem zawartej umowy było przekazanie przez leasingodawcę prawa do używania maszyny do robót ziemnych (koparko-ładowarko- spycharki) (...) o numerze fabrycznym (...).50 wartości 130000 złotych. Umowa została zawarta na 48 miesięcy licząc od daty przekazania sprzętu odpowiednim protokołem leasingobiorcy, który miał płacić za przekazany mu sprzęt określone w umowie raty leasingowe. Oskarżony nie wywiązywał się z warunków umowy i nie płacił rat leasingu. W dniu 17 kwietnia 2018 roku (...) S.A. z siedzibą we W. rozwiązał umowę leasingu z I. S. PPHU (...) z siedzibą w miejscowości G., o czym poinformował oskarżonego pisemnie w dniu 23 kwietnia 2018 roku. Jednocześnie zażądano natychmiastowego zwrotu przedmiotu umowy. Następnie wynajęto (...) Sp. z o.o. do reprezentowania pokrzywdzonej firmy w celu odzyskania przedmiotu leasingu. Przedstawiciele ww. spółki udali się do siedziby firmy leasingobiorcy w celu odbioru przedmiotu leasingu, ale I. S. tam nie zastano. W rozmowie telefonicznej z nim uzyskano informację, że koparko-ładowarka znajduje się w Niemczech w firmie (...). Skontaktowano się telefonicznie z tą firmą, ale nikt nie posiadał tam wiedzy na temat przedmiotu leasingu - tj. (...) Upoważnieni pracownicy Spółki (...) byli osobiście w siedzibie firmy oskarżonego lub telefonowali do siedziby firmy w okresie od 20 czerwca 2018 roku do 04 grudnia 2018 roku kilkadziesiąt razy, ale nie doprowadziło to do zlokalizowania koparko- ładowarki będącej przedmiotem umowy leasingu. Do chwili obecnej oskarżony nie zwrócił przedmiotu leasingu i jak sam przyznał już go nie posiada.

(dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego I. S. k-217v w zw. z k-45 zeznania świadka M. K. k-113 w zw. z k-33v od słów ,,(...)” do słów ,(...) k-13-15, faktura k-15, pismo o rozwiązaniu umowy leasingu k-17, potwierdzenie odbioru k-18, raport końcowy o stanie zlecenia nr (...) k-19-23).

Oskarżony I. S. ma (...), jest (...) lat. Posiada wykształcenie (...), aktualnie nie pracuje, gdyż odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Był karany sądownie.

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego k-44v, karta karna k-49-53).

W postępowaniu przygotowawczym oskarżony nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że (...), która miał w leasingu wynajął za kwotę 20000 złotych R. A. z Ukrainy. Została spisana odpowiednia umowa. Na początku 2018 roku koparka została załadowana na samochód i wywieziona z jego firmy. Od tego czasu oskarżony jej nie widział.

(dowód wyjaśnienia oskarżonego k-11 w zw. z k-45) .

Z ustaleń Sądu wynika, iż w dniu 06 czerwca 2016 roku została zawarta umowa (...)nr (...) pomiędzy (...) S.A. z siedzibą we W. ((...) a I. S. PPHU (...) z siedzibą w miejscowości G., gm. S. ((...)). Przedmiotem zawartej umowy było przekazanie przez leasingodawcę prawa do używania maszyny do (...) wartości 130000 złotych. Umowa została zawarta na 48 miesięcy licząc od daty przekazania sprzętu odpowiednim protokołem leasingobiorcy, który miał płacić za przekazany mu sprzęt określone w umowie raty leasingowe. Oskarżony nie wywiązywał się z warunków umowy i nie płacił rat leasingu. W dniu 17 kwietnia 2018 roku (...) S.A. z siedzibą we W. rozwiązał umowę leasingu z I. S. PPHU (...) z siedzibą w miejscowości G., o czym poinformował oskarżonego pisemnie w dniu 23 kwietnia 2018 roku. Jednocześnie zażądano natychmiastowego zwrotu przedmiotu umowy. Za takimi ustaleniami Sądu przemawiają zeznania świadka M. K., który zajmował się odzyskaniem przedmiotu leasingu dla

(...) S.A. z siedzibą we W.. Korespondują z nimi dokumenty dołączone do akt sprawy w postaci umowy leasingu, faktury, pisma o rozwiązaniu umowy leasingu, potwierdzenia odbioru tego pisma, raportu końcowego o stanie zlecenia nr (...). Dokumenty te nie budzą wątpliwości i potwierdzają wiarygodność zeznań świadka M. K.. Podnieść należy, że także oskarżony potwierdził fakt zawarcia umowy leasingu oraz brak posiadania przedmiotu leasingu w postaci koparko- ładowarki, którą powinien wydać leasingodawcy. W tej części jego wyjaśnienia zasługują na wiarę. Nie zasługują natomiast na wiarę wyjaśnienia I. S. w tej części, której twierdził, że wynajął sporną koparko- ładowarkę komuś z Ukrainy i tam została ona wywieziona i czeka na jej zwrot. Tego rodzaju wyjaśnienia są linią obrony przyjętą przez oskarżonego. Przede wszystkim I. S. nie przedstawił żadnej umowy, która by ten fakt potwierdziła, a którą jak wyjaśnił miał mieć spisaną. Ponadto nie powinien on w ogóle nikomu wynajmować czy użyczać przedmiotu leasingu nie mając zapłaconych rat wynikających z umowy leasingu.

Sąd uznał za całkowicie wiarygodny nieosobowy materiał dowodowy w postaci informacji z K. i ww. dokumentów. Wszystkie te dokumenty zostały sporządzone przez podmioty do tego uprawnione i w ramach przyznanych im kompetencji, a wiarygodności tychże dokumentów nie zakwestionował strony postępowania.

Analizując zatem zebrany w sprawie materiał dowodowy nie ma wątpliwości, że oskarżony dopuścił się dokonania zarzucanego mu czynu.

Oceniając dowody zgromadzone w sprawie i analizując ustalony stan faktyczny Sąd doszedł do przekonania, że oskarżony podlega odpowiedzialności karnej, ponieważ zostały spełnione warunki konieczne do przyjęcia tej odpowiedzialności. I. S. dopuścił się bowiem czynu naruszającego normę prawną i zagrożonego przez ustawę sankcją karną, czyn ten w ocenie Sądu jest społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy, zaś sprawcy można przypisać winę. Oskarżony w chwili popełniania przypisanego mu czynu był pełnoletni i poczytalny, nie stwierdzono ponadto żadnych okoliczności wyłączających winę lub bezprawność czynu. Nadto miał możliwość zachowania się zgodnie z prawem, ponieważ bezprawność czynu była rozpoznawalna. Przeciwnie, oskarżony zdecydował się na działanie niezgodne z prawem.

W świetle poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych Sąd przyjął, że I. S. działaniem swoim wypełnił znamiona przestępstwa z art. 284 § 2 kk, gdyż w okresie począwszy od 23 kwietnia 2018 roku w miejscowości G. woj. (...) przywłaszczył rzecz ruchomą w postaci koparko-ładowarki-spycharki bez rejestracji marki (...) o numerze fabrycznym (...).(...)o wartości (...)zł, która została mu powierzona jako leasingobiorcy prowadzącemu działalności gospodarczą pod nazwą I. S. PPHU (...) na podstawie zawartej w dniu 06 czerwca 2016 roku umowy (...)nr (...) z leasingodawcą (...) S.A. z/s we W. w ten sposób, że nie wydał wskazanego urządzenia leasingodawcy pomimo skutecznego wypowiedzenia ww. umowy i wezwania do zwrotu przedmiotu leasingu, czym działa na szkodę (...) S.A. we W..

Przy wymiarze kary jako okoliczności obciążające Sąd przyjął znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił oskarżony z uwagi na działanie przestępcze z zamiarem bezpośrednim z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, dotychczasową karalność – w tym za umyślne przestępstwo podobne z art. 291 § 1 kk.

Jako okoliczności łagodzące Sąd przyjął trudną sytuację życiową oskarżonego.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd na podstawie art. 284 § 2 kk wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 46 § 1 kk Sąd zasądził od oskarżonego I. S. na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 130000 złotych z tytułu obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody przestępstwem.

Orzeczona oskarżonemu kara powinna spełnić swe cele w zakresie obu prewencji.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk. Opłatę w kwocie 120 złotych zasądzono od oskarżonego stosownie do regulacji art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych /Dz. U. z 1983 roku, Nr 49, poz. 223 ze zm./.

Na wydatki Skarbu Państwa w kwocie 70 złotych złożyły się:

- ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism w postępowaniu przygotowawczym w kwocie 20 zł ustalony na podstawie art. 618 § 1 pkt 1 kpk w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym /Dz. U. z 1998 roku, Nr 111 poz. 705/;

- ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism w postępowaniu sądowym w kwocie 20 zł ustalony na podstawie art. 618 § 1 pkt 1 kpk w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym /Dz. U. z 2003 roku, Nr 108 poz. 1026/;

- opłata za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w wysokości 30 zł, ustalona na podstawie art. 618 § 1 pkt 10 kpk w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego /Dz. U. z 2003 roku, Nr 151 poz. 1468/.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Grabarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Sobczak
Data wytworzenia informacji: