Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 306/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2017-02-03

Sygn. akt I Cupr 306/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Przemysław Maciejewski

Protokolant: Gabriela Cichocka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2017 r. w B.

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) w W.

przeciwko S. S.

o zapłatę

1.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 208,- zł (dwieście osiem złotych);

2.  zasądza od pozwanej S. S. na rzecz powoda Towarzystwa (...) w W.:

- odsetki ustawowe od kwoty 208,- zł (dwieście osiem złotych) od dnia 22 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

- odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 208,- zł (dwieście osiem złotych) od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 12 stycznia 2017 roku,

z tym zastrzeżeniem, iż pozwana S. S. odpowiada solidarnie z M. H., którego odpowiedzialność ustalono nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 marca 2016 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie w sprawie I Nc 2938/15;

3.  zasądza od pozwanej S. S. na rzecz powoda Towarzystwa (...) w W., solidarnie z M. H., którego odpowiedzialność ustalono nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 marca 2016 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie w sprawie I Nc 2938/15, kwotę 107,- zł (sto siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I Cupr 306/16

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym w dniu 13-10-2015 r. powód Towarzystwo (...) z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od M. H. i S. H. kwoty 208 zł z odsetkami ustawowymi od 22-08-2014 r. z tytułu zapłaty raty składki ubezpieczenia OC (z terminem płatności 21-08-2014 r.) oraz zasądzenie od pozwanych kosztów procesu.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24-03-2016 r. Sąd uwzględnił w całości żądanie zgłoszone w pozwie (k. 30).

W sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty (k. 36 i n.) pozwana S. S. (H.) wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu wskazując, że po zawarciu umowy ubezpieczenia z powodem, a przed terminem płatności dochodzonej składki darowała samochód objęty umową ubezpieczenia M. H..

M. H. także wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, wnosząc o rozłożenie spłaty na raty. Sprzeciw został odrzucony postanowieniem z dnia 26-09-2016 r.

W piśmie złożonym 23-01-2017 r. powód cofnął częściowo powództwo co do należności głównej (kwoty 208 zł), wnosząc o zasądzenie odsetek ustawowych od kwoty 208 zł od dnia 22-08-2014 r. do 31-12-2015 r. i odsetek ustawowych za opóźnienie od 01-01-2016 r. do dnia zapłaty. Powód poinformował, że 12-01-2017 r. M. H. zapłacił mu 208 zł należności głównej.

Na rozprawie w dniu 03-02-2017 r. S. S. wyraziła zgodę na częściowe cofnięcie powództwa i nie kwestionowała żądania pozwu w pozostałym zakresie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

M. H. zawarł z Towarzystwo (...) umowę ubezpieczenia OC dotyczącą samochodu N. (...) nr rej. (...). Współwłaścicielem samochodu była S. H.. Termin płatności drugiej raty składki, wynoszącej 208 zł, przypadał 21-08-2014 r. M. H. zapłacił ratę w kwocie 208 zł w dniu 12-01-2017 r.

(dowód: polisa k. 14, okoliczności niesporne)

22-07-2014 r. M. H. i S. H. zawarli umowę darowizny, na podstawie której S. H. darowała M. H. udział we współwłasności samochodu N. (...) nr rej. (...). Nie poinformowała o tej umowie ubezpieczyciela (...).

(dowód: umowa darowizny k. 39, okoliczność niesporna)

Sąd Rejonowy ocenił i zważył, co następuje.

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Podstawą żądania pozwu jest art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 j.t.). Zgodnie z art. 805 § 1 kc, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Art. 31 ust. 4 przytaczanej ustawy stanowi, że posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu; posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

Pozew o zapłatę należności głównej, zapłaconej 12-01-2017 r., został cofnięty,
w związku z czym w tym zakresie należało umorzyć postępowanie stosowne do art. 355 § 1 kc. Żądanie odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia za okres od dnia następnego po terminie płatności do dnia rzeczywistej zapłaty jest zasadne na podstawie art. 481 § 1 kc, stąd orzeczono jak w pkt 2 sentencji, zgodnie z żądaniem pozwu.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nastąpiło na podstawie 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Kapica
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Maciejewski
Data wytworzenia informacji: