Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 177/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2021-05-25

Sygn. akt I C 177/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2021 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Lucyna Szafrańska

Protokolant: Monika Mokracz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2021 roku w B.,

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W.,

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. K. kwotę 5409,67 zł (pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

- od kwoty 4000,00 zł (cztery tysiące złotych) od dnia 4 lutego 2020 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 1409,67 zł ( tysiąc czterysta dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. K. kwotę 1817,00 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

3.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bełchatowie kwotę 531,24 zł (pięćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) tytułem nieuiszczonych wydatków –kosztów wynagrodzenia biegłego.

Sygn. akt I C 177/20

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 24-03-2020 r. skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z/s w W. powódka E. K. wniosła o:

zasądzenie od pozwanego (...) S.A. na rzecz powódki kwoty 4.000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej za opóźnienie od dnia 4 lutego 2020 r. do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania,

zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego według norm przepisanych.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu podnosząc, że wypłacił już świadczenie w kwocie 2 805,82 zł. Pozwany zaznaczył, że poszkodowana miała możliwość wykonania naprawy w warsztacie wskazanym przez pozwanego.
W związku z nieskorzystaniem z tej możliwości pozwany podniósł zarzut przyczynienia się przez poszkodowanego do zwiększenia rozmiarów szkody.

W piśmie z dnia 29-03-2021 r. (k. 95) powódka rozszerzyła żądanie pozwu
o kwotę 1.409,67 zł. W związku z powyższym, wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. na rzecz powódki:

1)  kwoty 5.409,67 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej za opóźnienie od kwoty:

- 4.000,00 zł od dnia 4 lutego 2020 r. do dnia zapłaty,

- 1.409,67 zł od dnia rozszerzenia powództwa do dnia zapłaty,

tytułem odszkodowania,

2)  kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego według norm przepisanych wraz z odsetkami w wysokości ustawowej za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 31 grudnia 2019 r. w pojeździe marki M. o nr rej. (...) została wyrządzona szkoda. W chwili wypadku auto sprawcy zdarzenia było ubezpieczone w ramach odpowiedzialności cywilnej w (...) S.A. Powódka zgłosiła szkodę pozwanemu w dniu 04-01-2020 r. Pozwany wypłacił powódce odszkodowanie - koszty naprawy pojazdu w wysokości 2.805,82 zł.

(niesporne, dowód: decyzja pozwanego z dnia 7 stycznia 2020 r. k. 11, zestawienie „Podsumowanie zgłoszenia szkody nr (...)” k. 39)

Pozwany uzależniał wypłacenie wyższego odszkodowania (6 356,57 zł) od przedstawienia faktury za naprawę.

Przed przedmiotową kolizją samochód nie miał uszkodzeń, były w nim zamontowane części oryginalne.

(dowód: kalkulacja naprawy nr 07.01.2020 k. 20, zeznania świadka Ł. K., zeznania powódki k. 108 w zw. z k. 50)

Wysokość celowych, koniecznych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy powypadkowej przedmiotowego pojazdu, pozwalających na jego pełne przywrócenie do stanu sprzed kolizji z dnia 31.12.2019 r. wynosi 6 679,26 zł netto (8215,49 zł brutto).

(dowód: opinia biegłego k. 75)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy Sąd w ustalił na podstawie opinii biegłego, powołanych dokumentów, zeznań powódki i świadka. Niesporne były zaistnienie wypadku spowodowanego przez kierującego korzystającego
z ubezpieczenia OC u pozwanego, przebieg postępowania likwidacyjnego, kwota wypłaconego już odszkodowania. Kwestią sporną było to, jaka jest wysokość kosztów naprawy przywracającej stan poprzedni samochodu. Okoliczność tę ustalono w oparciu o opinię biegłego. Pozwany nie zdołał wykazać, że możliwe było przeprowadzenie prawidłowej naprawy za kwotę wypłaconego odszkodowania 2.805,82 zł.

Zgodnie z treścią art. 805 § 1 kc przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Zgodnie z § 2 pkt 1 powołanego przepisu przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. Stosownie do art. 822 § 1, przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

Na podstawie art. 361 kc zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, a w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Norma ta stanowi realizację zasady pełnego odszkodowania. Zgodnie z art. 363 § 1 kc, naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. W przypadku ubezpieczyciela istnieje jedynie obowiązek zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.

W niniejszej sprawie powódka żąda sumy pieniężnej odpowiadającej kosztowi naprawy samochodu przeprowadzonej w taki sposób i przy użyciu takich części, aby samochód został przywrócony do stanu takiego, w jakim znajdował się przed zdarzeniem powodującym szkodę. Odpowiednia suma pieniężna, o której mowa w art. 363 § 1 kc, w przedmiotowej sprawie powinna być zatem równa wydatkom, które należałoby ponieść, aby przywrócić stan sprzed szkody czy też taki, jaki istniałby, gdyby szkody nie wyrządzono.

Uzasadniony koszt naprawy pojazdu przy użyciu oryginalnych części zamiennych z logo producenta pojazdu wynosi 8 215,49 zł. Należy przy tym zwrócić uwagę, że naprawa samochodu i rzeczywiste poniesienie kosztów naprawy nie jest warunkiem koniecznym do dochodzenia odszkodowania. Jest to stanowisko ugruntowane w orzecznictwie (por. np. wyrok SN z dnia 16 maja 2002 r., V CKN 1273/00). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie ma także podstaw do kwestionowania prawa powoda do naprawy uszkodzonego pojazdu przy użyciu oryginalnych części zamiennych z logo producenta pojazdu tym bardziej, iż brak jest danych, że przed uszkodzeniem w pojeździe powoda zamontowane były części nieoryginalne (por. postanowienie SN z dnia 20 czerwca 2012 r., III CZP 85/11).

Pozwany podnosił zarzut przyczynienia się przez poszkodowanego do zwiększenia rozmiarów szkody w związku z nieskorzystaniem z możliwości wykonania naprawy w warsztacie wskazanym przez pozwanego za kwotę przyznanego odszkodowania. Zarzut nie jest zasadny. Pozwany nie zdołał udowodnić, że możliwe było przeprowadzenie prawidłowej naprawy za kwotę wypłaconego odszkodowania 2.805,82 zł. Nie wiadomo, czy naprawa wykonana na podstawie kosztorysu sporządzonego przez pozwanego pozwoliłaby na pełną restytucję doznanej szkody. Należy jednak zakładać, że nie, skoro koszt takiej prawidłowej naprawy jest prawie 3 razy wyższy. Z kolei uzależnienie wypłaty wyższego odszkodowania
(w kwocie 6 356,57 zł) od przedstawienia faktury za naprawę nie ma żadnych podstaw.

Pozwany wypłacił odszkodowanie w kwocie 2 805,82 zł, zasadne jest więc żądanie zapłaty dodatkowo kwoty 5 409,67 zł.

Podstawę rozstrzygnięcia w zakresie odsetek stanowił art. 481 § 1 i 2 kc w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…).

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 kpc. Na koszty procesu po stronie powoda złożyły się: opłata sądowa od pozwu 400 zł, zaliczka na koszty biegłego 500 zł, kwota 900 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, ustalona
w oparciu o § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, opłata skarbowa od pełnomocnictw 17 zł.

Ponadto na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał pobrać pozwanego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bełchatowie kwotę tymczasowo wyłożoną na pokrycie wydatków na opinię biegłego.

(Sz. K.)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Cichanowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lucyna Szafrańska
Data wytworzenia informacji: